​Beboerforeningen for Provstigaarden

Foreningens navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er Beboerforeningen Provstigaarden, 5610 Assens.

Foreningens formål er at administrere lejernes brugsret til fællesarealerne, fællesrummene og 2 gæsteværelser i stueetagen i ejendommen Provstistræde 18, st.lejl.1 og 2, 1.​sal, lejl. 1-7, 2. sal, lejl. 1-7, 3. sal, lejl. 1-6, 4. sal, lejl. 1– 4., 5610 Assens.

Endvidere at varetage medlemmernes interesser i forhold til hinanden og i forhold til udlejer. Foreningen skal respektere den til enhver tid værende husorden.

Foreningens hjemsted og dens adresse er den til enhver tid værende formands.​

Medlemmers rettigheder og pligter

Som ordinære medlemmer kan optages lejere og ejere af ejerlejligheder i ejendommen.

Hver husstand (identificeret ved gade, husnummer og evt. etage) er berettiget til ét medlemskab og har én stemme på generalforsamlingen. Fremlejere kan opnå medlemskab uden stemmeret.

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden.

Udmeldelse sker skriftligt til kassereren senest den 15. december til udtræden pr. 31. december, eller ved fraflytning med en måneds varsel til den første i måneden. Ved udmeldelse har den pågældende ikke krav af nogen art mod foreningen.

Kontingent og regler for opkrævning fastsættes af generalforsamlingen. Restance ud over 6 måneder medfører fortabelse af medlemsrettigheder, herunder stemmeret og ret til lån eller leje af Fællesfaciliteter. Restance ud over 12 måneder betragtes som udmeldelse af foreningen.

Foreningens medlemmer har ret til at leje Fællesrum og de 2 gæsteværelser til afholdelse af private arrangementer.

Bestyrelsen fastsætter reglerne for lån og leje af Fællesrum og gæsteværelser, herunder priser og frister for betaling.​

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den årlige generalforsamling afholdes i Assens i marts måned. Indkaldelse skal ske mindst to uger før ved elektronisk post, offentliggørelse på foreningens hjemmeside samt ved opslag i huset.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. ​Valg af dirigent
  2. ​Bestyrelsens beretning
  3. ​Forelæggelse af årsregnskab og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
  4. ​Behandling af indkomne forslag
  5. ​Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. ​Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  7. ​Valg af revisor
  8. ​Eventuelt

Forslag i henhold til dagsordenens punkt 4 og 5 skal være bestyrelsen i hænde senest

15.​februar og skal offentliggøres sammen med indkaldelsen.

Generalforsamlingen træffer afgørelse i alle sager ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægter kræves dog 2/3 majoritet blandt de fremmødte. Til beslutning om opløsning af foreningen og beslutning om anvendelse af dennes midler kræves 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Kan dette ikke lade sig gøre

På grund af manglende fremmøde, afholdes ny ekstraordinær generalforsamling, hvor

der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes mellem tre og seks uger efter den første beslutning om opløsning.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/6 af foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Til ekstraordinær generalforsamling skal medlemmerne indkaldes skriftligt mindst tre uger før afholdelsen.

Et forslag der er forkastet på en ordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes igen før næste ordinære generalforsamling.

Medlemmer kan stemme ved fuldmagt, men hvert medlem kan højst medbringe én fuldmagt.

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent som ikke

må være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen og dirigenten påser i fællesskab at der tages referat af generalforsamlingens beslutninger og at referatet offentliggøres. Referatet godkendes af dirigenten og foreningens formand.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt når mindst fem medlemmer forlanger det.

Hvis der er stemmelighed ved afstemning om et forslag hvor kvalificeret majoritet ikke kræves, er forslaget forkastet. Hvis der er stemmelighed ved valg mellem to kandidater, foretages der omvalg mellem disse to. Hvis stemmerne atter står lige, trækkes der lod mellem de to kandidater.

Bestyrelsen og dens arbejde

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på fem medlemmer som vælges for to år ad gangen. I lige år er 3 af bestyrelsens medlemmer på valg, i ulige år er 2 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Bestyrelsen vedligeholder en hjemmeside for foreningen. Information om bestyrelsens

sammensætning, møder og beslutninger skal fremgå af hjemmesiden.

Bestyrelsen holder hvert år 2 åbne bestyrelsesmøder i forbindelse med fælles kaffe eller fælles spisning.

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller kassereren.

Til dispositioner som væsentligt forøger foreningens forpligtelser eller gæld, kræves generalforsamlingens forudgående godkendelse.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningen udarbejder et driftsregnskab og balance som påtegnes af den valgte revisor inden fremlæggelse på generalforsamlingen.​

Foreningens opløsning

Ved opløsning af Beboerforeningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue.


Vedtaget Assens d. 15/3 2017 rev. 9/3 2023​

Har du spørgsmål eller ​ønsker du
​at høre nærmere om vores boliger?

​For yderligere oplysninger om leje eller salg af vores boliger, ​kontakt os venligst via telefon eller e-mail.
​Vi står klar til at hjælpe dig med at finde dit nye hjem i Assens!

Vista Ejendomme A/S, CVR: 51532317
​Bågøvænget 4, 5610 Assens